Skriv ut

Avfall för anläggningsändamål

Återanvändning och återvinning av schaktmassor och en del andra typer av avfall är positivt för resurshushållning, genom att naturliga material kan sparas. Men det är viktigt att avfallet som används är rent så att det inte tar med sig föroreningar till den nya platsen.

Om du vill använda schaktmassor eller annat avfall i anläggningsarbeten, exempelvis som markutfyllnad, bullervall eller på vägar, har du ansvar för att ta reda på om avfallet innehåller några föroreningar. Du har även ansvar för hur avfallet i anläggningen påverkar omgivande miljö.

Vad krävs för att få använda avfall för anläggningsändamål?

  • Avfallet måste vara så rent att risken är liten att det förorenar omgivande miljö.
  • Ändamålet med användningen måste vara att konstuera en anläggning som fyller en funktion.
  • Avfallet ska ersätta andra traditionella byggmaterial, som skulle används om inte avfallet fanns att tillgå.
  • Platsen för anläggningen måste väljas så att det inte finns någon risk för förorening av yt-, grundvatten eller andra känsliga miljöer, och så att naturmiljön inte påverkas negativt.

När krävs en anmälan?

Anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen kan behöva göras, beroende av avfallets innehåll av föroreningar och platsens känslighet. I vissa fall kan tillstånd för användandet behövas. En anmälan ska göras om:

  • Det rör sig om stora mängder massor, dvs ca 10 000 m3 eller mer.
  • Det finns misstankar om att avfallet kan innehålla föroreningar, t ex genom att avfallet kommer från en plats där det har varit industriverksamhet eller kemikalieförvaring, eller att det finns tillsatser i materialet. Du kan behöva visa att avfallet inte är förorenat genom att redovisa analyser eller hänvisa till erfarenheter från liknande avfall.
  • Avfallet ska läggas på en plats där det finns risk för att användningen av avfallet kan förorena mark eller vatten.

Anmälan görs på blanketten Användning av avfall för anläggningsändamål - anmälan, som hittas på sidan med blanketter.

Skicka din anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten ska påbörjas.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att avgöra om verksamheten omfattas av anmälningsplikt eller inte. Kontakta gärna miljökontoret om du har frågor.

Mer information finns i miljökontorets informationsblad "Användning av schaktmassor".PDF

När kan avfallet användas utan att anmälan gjorts?

Vissa rena avfallstyper (t ex betong, tegel, klinker, keramik, jord, grus och sten) med känt ursprung och där det inte finns någon anledning att misstänka att materialet är förorenat, kan normalt användas för anläggningsändamål utan att anmälan behöver göras. Användningen får inte ske inom ett område där det krävs särskild hänsyn ur miljö- eller natursynpunkt.

Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer om vilka föroreningsnivåer som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, 2010:1länk till annan webbplats. Begreppet ”mindre än ringa risk” har införts då föroreningsnivån är så låg att det varken krävs en anmälan eller ett tillstånd för att få använda materialet..

När krävs tillstånd från länsstyrelsen?

Höga föroreningshalter i avfallet medför risk för att användningen kan medföra förorening av mark eller vatten. Du måste då ha tillstånd från länsstyrelsen innan du får använda avfallet för anläggningsändamål. Om anläggningen avser en mycket stor konstruktion, där mängden massor är ca 100 000 m³ eller mer behövs också tillstånd.

Om åtgärden i sig kan påverka naturmiljön väsentligt, t ex på platser med höga naturvärden, ska du samråda med länsstyrelsen innan någon åtgärd får göras. Exempelvis våtmarker och raviner kan ha höga naturvärden.

För anläggning inom 100 meter från en strand fordras som grundregel dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispensansökan ska lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Läs mer om strandskyddsdispens här.länk till annan webbplats

Om själva stranden eller vattenområdet berörs ska länsstyrelsen kontaktas om tillståndspliktig alternativt anmälningspliktig s.k. vattenverksamhet.

Läs mer om vattenverksamheter på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-08-20

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se