Skriv ut

Bygglovsprocessen

När bygglov har beviljats eller när anmälan har godkänts tar byggprocessen vid. I byggprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas innan du får utföra den åtgärd som du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som visar att det finns en plan med få eller flera kontrollpunkter för kontrollen av den tänka åtgärden. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så nära ansökningstillfället som möjligt. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas.

Förslag till kontrollplan.öppnas i nytt fönster

Kontrollansvariga (KA)

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Kontrollansvarig behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. Kontrollansvarig måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Uppgifter om kontrollansvarig ska meddelas redan i ansökan.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Tänk på att tidigt involvera din kontrollansvarige i projektet.

Läs mer om kontrollansvarig eller hitta certifierad kontrollansvarig på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att höra grannar och andra berörda

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.

Byggnadsnämnden är i vissa fall skyldig att  informera grannar och andra berörda och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut. Byggnadsnämnden ska nämligen göra en avvägning mellan de olika enskilda intressena.

Det finns anledning att betona vikten av att reglerna om att höra grannar följs. Om reglerna inte följs kan beslutet upphävas om det överklagas.

När ska underrättelse lämnas

Byggnadsnämnden ska underrätta berörda sakägare om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd som

  • innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser eller
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser om åtgärden innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och och om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt eller
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser om åtgärden innebär att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en mindre tillbyggnad.

Ingen underrättelse behövs dock om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Läs mer om att höra grannar och andra berörda på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. På samrådet diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Vi går bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska bestämmas på det tekniska samrådet.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren/sökanden kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Slutsamråd

I god tid meddelar du byggnadsnämnden att ditt byggprojekt börjar bli klart. Då kallas du och eventuellt flera till ett slutsamråd. Där går ni igenom hur kontrollplanen följts och andra villkor som står i startbeskedet. Slutsamråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel carport och inglasad uteplats.

Slutsamråd kan krävas vid anmälningsärenden enligt Attefall beroende på komplexitet.

Slutbesked

Innan du kan ta din byggnation i bruk ska du begära ett slutbesked. Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Du får ett slutbesked när alla krav från bland annat bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in. Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Läs mer om slutbesked på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Senast uppdaterad 2019-08-15

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se