Skriv ut

Riva

Om du vill riva eller montera ned en byggnad eller delar av en byggnad måste du oftast söka rivningslov eller anmäla det till byggnadsnämnden.

Syftet med rivningslov är att byggnadsnämnden kontrollerar att rivningen genomförs på ett miljömässigt godtagbart sätt, samt bedömer om byggnaden bör bevaras.

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader som ligger inom detaljplanelagt område, eller om krav på rivningslov finns i områdesbestämmelser för området. Läs mer om detaljplanerade områden och områdesbestämmelserRivning får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked, som ges efter att byggnadsnämnden fastställt kontrollplanen. Du hittar våra ansökningsblanketter här.öppnas i nytt fönster

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för att riva hel eller del av byggnad som har fått uppföras utan bygglov, t ex om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. Är du osäker på om byggnaden ligger inom ett detaljplanelagt område, kontakta stadsarkitektkontoret, se kontaktuppgifter i högerspalten. Du lämnar in en rivningsanmälan via blanketten Åtgärder som ej kräver bygglov.

OBS! Kontrollansvarig kan krävas vid större rivningsåtgärder både inom och utanför detaljplanelagt område.

Rivning utan anmälan

Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som är

  • en komplementbyggnad
  • en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, utanför detaljplan.

Rivningsavfall

Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.

Inventering och sortering - Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet. Använd blanketten "Materialinventering" för inventering av material i byggnader som ska rivas.PDF

Inventeringen ska ange omfattningen av miljö- och hälsofarligt material i byggnaden och hur dessa material kommer att tas om hand. Det viktigaste är att allt material och alla komponenter som innehåller, eller kan innehålla, farliga ämnen inventeras och tas om hand som farligt avfall inför rivningen. Läs mer om farligt avfall på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid rivningen ska sortering av rivningsavfallet göras på platsen. Så mycket som möjligt av det material som inte är farligt avfall ska återanvändas och återvinnas. Det är inte tillåtet att deponera osorterat avfall. Man får inte heller deponera avfall som kan material- eller energiåtervinnas!

Sortering ska göras av:

  • Farligt avfall
  • Material som kan användas igen (återanvändas)
  • Material som kan bli nytt material (materialåtervinning)
  • Material som kan förbrännas med energiutnyttjande (energiåtervinning)
  • Material som inte kan återvinnas eller energiåtervinnas (deponirest)

Farligt avfall får endast transporteras av den som har särskilt tillstånd eller som har gjort en anmälan till Länsstyrelsen om egen transport av mindre mängder farligt avfall. Den som tar emot farligt avfall måste också ha särskilt tillstånd.

Kontakta vårt Servicecenter tel. 0587-55 00 40, för information om vad som kan tas emot på kommunernas återvinningscentraler. Läs mer om återvinningscentralerna på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggisolermaterial kan innehålla CFC (ozonnedbrytande ämnen) och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. Exempel på byggisolermaterial med CFC är cellplast som kan finnas i markskivor, isolering i väggar, i flytande golv, i kylrum och som isolering av fjärrvärmerör. Läs mer om byggisolermaterial med CFC på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och i faktabladet Isolermaterial kan vara farligt avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer Information om vilka olika typer av farligt avfall som kan finnas i byggnader finns i bilagan till materialinventeringen. Där finns även information om hur avfallet ska hanteras vid rivning.

Återanvändning på platsen - Återanvändning av avfall för anläggningsändamål får ske om avfallet inte innehåller föroreningar. Läs mer om användning av avfall för anläggningsändamål via denna länk.öppnas i nytt fönster Normalt ska användningen anmälas till Miljökontoret innan användningen sker. För att anmäla användningen, använd blanketten Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål.PDF Det ska framgå i materialinventeringen om någon del av avfallet ska återanvändas på platsen.

Dokumentation - Efter rivningen ska byggherren kunna visa var avfallet har tagits om hand och vilka mängder avfall som har omhändertagits. Kopior på fakturor och mottagningskvitton ska därför sparas för att kunna redovisas på begäran. 

Senast uppdaterad 2019-11-04

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se