Skriv ut

Inomhusmiljö

Grundkrav på en bostad

En bostad ska

 • ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra luftföroreningar
 • ha en tillfredsställande ventilation
 • ha tillräckligt med dagsljus
 • hållas tillfredsställande uppvärmd
 • ge möjligheter till att hålla en god personlig hygien
 • ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet för dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Är du hyresgäst är det hyresvärdens skyldighet att se till att bostaden inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Om du äger din bostad är det du som ansvarar för inomhusmiljön.

Störningar från grannen löses oftast smidigast genom att prata med grannen.

Hur anmäler du en störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk?

I första hand bör du prata med den som orsakar eller kan göra något åt problemet.

Får du inget gehör eller om du inte är nöjd med resultatet kan du kontakta Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  En anmälan om klagomål kan göras via blankett för anmälan om störning som upplevs som miljö- eller hälsoriskPDF, brev, e-post eller telefon, eller via fomuläret längst ned på denna sida. Ju mer information du kan lämna om problemet desto lättare blir det för oss att handlägga klagomålet. Svar på frågorna var, när, vad, hur och vem är en bra grund.

Om du vill göra en anmälan anonymt markerar du "ja" på den första frågan i blanketten/fomuläret. Du har rätt att vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att handlägga din anmälan. Anonyma bostadsklagomål lämnas utan åtgärd, då vi inte kan bedriva någon tillsyn om vi inte vet i vilken bostad problemen finns.

Handläggning av anmälan

När vi får in en anmälan om en störning gör vi en bedömning av om klagomålet är befogat eller inte. Om vi bedömer det som befogat skickar vi information om anmälan till den som störningen avser, t ex fastighetsägaren eller den som driver verksamheten som stör. Detta görs för att personen i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. Vi begär in svar om hur problemet kan lösas och inom vilken tid. Är vi inte nöjda med svaret, eller om vi inte får svar, kan vi göra en inspektion på plats. Beroende på vad inspektionen visar kan vi besluta om åtgärder, förbjuda verksamhet eller avsluta ärendet.

Förvaltningen agerar och gör bedömningar utifrån fakta, lagstiftning och praxis. Alla ärenden är unika och bedöms från fall till fall. Var beredd på att klagomålsärenden kan ta lång tid att handlägga.

En upplevd störning bedöms som en olägenhet för människors hälsa om den är en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig" (9 kap 3 § miljöbalken).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter i anmälan kommer att lagras digitalt hos kommunen och användas inom ramen för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsynsarbete. Alla uppgifter i anmälan är offentliga. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dataskyddsförordningen och vår behandling av personuppgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Temperatur och drag

Hur man upplever temperatur och drag är mycket individuellt. En del människor är mycket känsliga och andra inte.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bör den operativa temperaturen inomhus ligga mellan 20 och 23 °C. Om temperaturskillnaderna är stora, mellan t.ex. golvet och den omgivande luften kan man uppleva bostaden eller lokalen som kall även om termometern visar 20 °C. Då kan man mäta skillnaden mellan luftens temperatur och temperaturen på golvet. Är skillnaderna väldigt stora (> 3 grader) eller om man har en yttemperatur på golvet under 18 °C bör man utreda det närmare.

Ventilation

Hur man upplever inomhusluften är mycket individuellt. Att man upplever ventilationen som dålig kan ha andra orsaker som t.ex. att det finns mycket damm och partiklar i luften.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bör uteluftsflödet i en bostad inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person.

I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

Idrottshallar, gym och liknande anläggningar bör ha ett högre luftflöde per person och sekund. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 15 l/s och person.

Fuktskador, hög luftfuktighet, kondensbildning på fönster, avvikande lukt och upplevelse av "dålig" luft kan vara indikationer på att ventilationen inte är tillräcklig.

Offentliga lokaler som t.ex. skolor, förskolor och vårdlokaler ska regelbundet kontrollera sin ventilation (se Ventilationskontroll OVK).

Fukt och mögel

Generellt kan man säga att om det finns synliga fuktskador och/eller synlig påväxt av mögel i en bostad eller en offentlig lokal är det att betrakta som olägenhet för människors hälsa.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan tillsynsmyndigheten vid synliga fuktskador eller synlig påväxt av mikroorganismer begära att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren utreder saken närmare.

Radonmätning

Hur gör du för att mäta radon i din bostad?

Om du har en villa kan du själv mäta radon i din bostad genom att beställa radondosor från ett godkänt laboratorium. Godkända laboratorier hittar du i Swedacs register över ackrediterade företag som mäter radon i luft.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mätningen ska ske över minst två månader när du är hemma och lever som vanligt. Mätningen ska ske under perioden 1 okober till 30 april.

Om du är hyresgäst är det fastighetsägarens ansvar att utreda om du har radon i din bostad. Kontakta fastighetsägaren och ta reda på om någon radonmätning har gjorts, om inte så kan du begära att fastighetsägaren gör en.

Vill du veta mer om radon gå in på Radonguiden på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tillgång till kartor som visar radonrisken i berggrunden. Dessa kartor är inte särskilt detaljerade och kan inte ersätta att du mäter radonhalten i ditt hus. Om du ska bygga nytt kan det vara av intresse att ta del av informationen i dessa kartor, du kan ta kontakt med hälsoskydd på Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att få del av materialet.

Rökfria miljöer

Platser där det är förbjudet att röka

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak att gälla. Det blir förbjudet att röka på många platser utomhus. Dessutom krävs tillstånd för den som vill sälja tobaksvaror.

Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på:

 • Uteserveringar
 • Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor vid spårområden
 • Inhägnade idrottsanläggningar
 • Lekplatser
 • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbudet gäller även vattenpipa, e-cigaretter och rökning av örtprodukter.

Sedan tidigare är det även förbjudet att röka i restauranger, i och utanför skolor, förskolor och fritidshem, i lokaler för hälso- och sjukvård, i lokaler för gemensamt boende, i lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning, samt i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Varför rökförbud?

Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känt sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare förstod man att även passiv rökning är en stor hälsorisk. Tobakslagen kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.

Vem har ansvar för rökförbudet?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger lokalen eller den som bedriver verksamhet i lokalen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren.

Tillsyn enligt tobakslagen

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen bedriver tillsyn enligt tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs.

När Miljökontoret kontrollerar inomhusmiljön på t.ex. skolor, förskolor och verksamheter med tillfälligt boende, görs även en kontroll av rökfria miljöer utomhus.

Buller

Om du störs av buller - vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör där - vänd dig till Miljökontoret, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder om det behövs. Läs mer om hur du anmäler störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk till Miljökontoret.

Buller är oönskade ljud och fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Men vad vi betraktar som buller varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet. Men samma lastbil på natten väcker oss.

Variationerna av hur störda vi blir beror bland annat på vilken typ av ljud det är, ljudets styrka och frekvens, tiden på dygnet och vad vi håller på med. Om bullret är kombinerat med exempelvis vibrationer, kan det upplevas som mer störande. Även vår attityd till bullerkällan kan påverka upplevelsen. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer.

Ansvar

Den som orsakar buller har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma som följd av bullret. Störande ljud kan komma från t.ex. industrier, vägar, järnvägar, restauranger och grannar. De som är ansvariga för bullret kan då vara industriföretag, väg- och banhållare, restaurangägare eller privatpersoner. De kallas i miljölagstiftningen för verksamhetsutövare.

I miljöbalken finns bestämmelser om undersökningsskyldighet. Där står det att verksamhetsutövaren ska göra de undersökningar av verksamheten som behövs för tillsynen. Det innebär att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på buller från en verksamhet. En standardiserad mätmetod bör användas när man mäter.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för många slags bullrande verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs. Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Riktvärden

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för ljudnivåer från olika typer av verksamheter, bl.a. för industrier, skjutbanor, motorbanor och byggarbetsplatser. Riktvärdena är antingen maximalnivåer eller genomsnittliga nivåer. För tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter (så kallade B- respektive C-verksamheter) bestäms ofta begränsningsvärden för buller för den aktuella anläggningen i länsstyrelsens eller kommunens beslut. Om det behövs kan också mindre verksamheter få sådana begränsningsvärden. Begränsningsvärden anger de maximalt tillåtna bullervärdena för en verksamhet.

Mer information om buller

Naturvårdsverket har mer information om buller och riktvärden för olika verksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd om buller inomhus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vedeldning

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga att använda för daglig uppvärmning, eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar. De är byggda för ren trivseleldning max 1-2 gånger per vecka vid lämplig väderlek och vind.

Även äldre värmepannor och kombipannor har en konstruktion som gör att veden förbränns dåligt. Den dåliga förbränningen kan orsaka höga halter av skadliga ämnen i rökgaserna.

Det är klart att utsläpp från vedeldning kan påverka hälsan. Det handlar bl.a om besvärande lukt och irritation i luftvägarna. Mer information om vedeldning finns i Naturvårdsverksets broschyr "Elda rätt"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du installera en eldstad ska du anmäla det till stadsarkitektkontoret.

Senast uppdaterad 2019-06-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta hälsoskydd

Blanketter

Anmälan om störning som upplevs som miljö- eller hälsoriskPDF

Allmänna råd och andra länkar