Skriv ut

Hällefors - Samråd för detaljplan för Gillershöjden 15:3 m.fl. (Förskolan Lärkan)

Samråd pågår 20 december 2019 - 24 januari 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av förskola samt att utöka markanvändningen med förskola för den befintliga förskolan Lärkan och samtidigt möjliggöra för befintliga bostäder. Planen ska också skapa förutsättningar för utökade parkeringsmöjligheter samt bryta upp kvarteret med gångstråk. För att göra detta möjligt behöver även två fastighetsindelningsbestämmelser upphävas.

Planhandlingar finns att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Hällefors kommunhus, biblioteket i Hällefors, Centrumhuset Stationsvägen 1 samt digitalt nedan.

Samrådshandlingar