Skriv ut

Nora - Granskningsutlåtande, Detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl.

Granskningsutlåtande och inför antagande

Detaljplanen syftar till en fortsatt omvandling av ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde huvudsak bestående av bostäder. Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter utan negativ omgivningspåverkan där även kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-19 att tillstyrka samt överlämna detaljplanen för vidare beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Nora kommun.

Handlingarna finns att läsa via länken nedan.

Länk till antagandehandlingar