Skriv ut

Pågående planarbeten i Hällefors kommun

Detaljplan för Gillershöjden 15:3 m.fl. (Förskolan Lärkan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av förskola samt att utöka markanvändningen med förskola för den befintliga förskolan Lärkan och samtidigt möjliggöra för befintliga bostäder. Planen ska också skapa förutsättningar för utökade parkeringsmöjligheter samt bryta upp kvarteret med gångstråk. För att göra detta möjligt behöver även två fastighetsindelningsbestämmelser upphävas.

Planområdet är beläget i tätorten Hällefors i området Gillershöjden. Söder om de centrala delarna.

Samråd för planen pågår mellan 20 december 2019 - 24 januari 2020

Planhandlingar finns att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Hällefors kommunhus, biblioteket i Hällefors, Centrumhuset Stationsvägen 1 samt digitalt nedan.

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.
Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller med brev till Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange diarienummer S-2018-930.
Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsarkitektkontoret senast 2020-01-24. Synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Samrådshandlingar:

KungörelsePDF PlankartaPDF PlanbeskrivningPDF Undersökning PDFMarkundersökningPDF


Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Jonathan Pedersén, planarkitekt
0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260
fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver
detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med
byggnader i sjönära lägen.

Planområdet är lokaliserat till Hälgsnäsudden i Sörälgen öster om Grythyttan.

Samråd om planen pågick 16 december 2019 – 13 januari 2020.

Granskningshandling arbetas fram.

SamrådshandlingPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Ytterligare upplysningar kan ges av:
Frida Nilsson, planarkitekt
0581-810 67
frida.nilsson@sb-bergslagen.se

Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Samråd pågick 19 mars - 9 april 2019.

Granskning pågick 24 juni - 29 juli.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ytterligare upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-01-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se