Skriv ut

Pågående planarbeten i Hällefors kommun

Detaljplan för Gillershöjden 15:3 m.fl. (Förskolan Lärkan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av förskola samt att utöka markanvändningen med förskola för den befintliga förskolan Lärkan och samtidigt möjliggöra för befintliga bostäder. Planen ska också skapa förutsättningar för utökade parkeringsmöjligheter samt bryta upp kvarteret med gångstråk. För att göra detta möjligt behöver även två fastighetsindelningsbestämmelser upphävas.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Planområdet är beläget söder om centrala Hällefors i området Gillershöjden.

Vad händer i processen

Samråd pågick 20 december 2019 - 24 januari 2020

Granskning pågick mellan 9 mars - 27 mars 2020

Antagandehandlingar klara inför antagande

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Jonathan Pedersén, planarkitekt
0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260
fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver
detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med
byggnader i sjönära lägen.

Planområdet är lokaliserat till Hälgsnäsudden i Sörälgen öster om Grythyttan.

Vad händer i processen

Samråd om planen pågick 16 december 2019 – 13 januari 2020.

Granskningshandling arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

SamrådshandlingPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Frida Nilsson, planarkitekt
0581-810 67
frida.nilsson@sb-bergslagen.se

Ändring av detaljplan - Upphävande av delar av detaljplanerna NA-3K och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan- Hällefors.

Vad händer i processen

Samråd pågick 19 mars - 9 april 2019.

Granskning pågick 24 juni - 29 juli.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ytterligare upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt,
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-04-08

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se