Skriv ut

Pågående planarbeten i Nora kommun

Detaljplan för Rosen 11 m.fl

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning och säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt.

Samråd pågick 8 maj - 29 maj 2019.

Granskning pågick 8 november - 29 november 2019.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Handlingar

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Detaljplan för Bryggeriet 3 m.fl.

Detaljplanen syftar till en fortsatt omvandling av ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde huvudsak bestående av bostäder. Detaljplanen möjliggör för bostäder och verksamheter utan negativ omgivningspåverkan där även kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån. Planens omfattning och innehåll framgår av planhandlingar.

Samråd pågick 2 oktober - 30 oktober 2019.

Granskning pågick mellan 27 februari - 19 mars 2020.

Antagandehandlingar arbetas fram.

Handlingar

Bilagor

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (Christinelund)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som ut utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Samråd om planen pågick 8 mars 2019 – 29 mars 2019.

Granskning pågick 5 juli 2019 – 16 augusti 2019.

Förslag till detaljplan har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen vid deras sammanträde 2019-09-11.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av friliggande villor och radhus inom del av fastigheten Älvestorp 4:1. Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i Nora kommuns översiktsplan.

Detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Upplysningar erhålles av:

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad 2020-04-03

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se