Skriv ut

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet.

I vårt geografiska område finns sjutton vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifter i vattenskyddsområdet – förbud, tillstånd eller anmälan

Vem berörs av föreskrifterna?

För dig som bor och/eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verksamheter är förbjudna och andra kräver tillstånd eller ska anmälas till kommunens miljökontor.

I vattenskyddsföreskrifterna framgår vilka regler som gäller för de olika områdena. Föreskrifterna hittar du på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta miljökontoret om du är osäker på vad som gäller för just ditt område. 

Exempel på åtgärder som kan vara förbjudna/ behövas tillstånd för

 • uppställning av en cistern
 • användning av bekämpningsmedel
 • schaktning

Inom alla vattenskyddsområden i landet gäller dessutom

 • tillståndskrav för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel
 • speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska.

Så här gör du för att ansöka eller anmäla en åtgärd inom ett vattenskyddsområde

Ansökan sker på blankett för ansökan om tillstånd eller anmälan inom vattenskyddsområdePDF.

Fyll i blanketten så noga som möjligt. Följ anvisningarna.

Beskriv

 • Uppgifter om den sökande, namn, org.nr, kontaktuppgift
 • Vilka åtgärder du ska göra
 • Vilket område det gäller (tydlig karta bifogas
 • Vid grävning (till vilket djup?)
 • Vilka miljökonsekvenser som åtgärden skulle kunna få (t ex olje-eller dieselförorening i marken, skador på viktiga marklager i vattentäkten etc).
 • Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas, t ex beredskap för läckage, invallning vid lagring av oljor och kemikalier, minimera tiden för arbetet.

Så här handläggs ett tillstånds- eller anmälningsärende

 1. Ansökan/Anmälan inkommer till miljökontoret
 2. Miljökontoret granskar anmälan
 3. Begäran om komplettering om det behövs
 4. Anmälan skickas till huvudmannen för vattentäkten för synpunkter
 5. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen fattar beslut.

Beslutet kan vara att sökande får genomföra åtgärden eller bedriva verksamheten med vissa försiktighetsåtgärder. Beslutet kan också vara förbud mot den ansökta/anmälda åtgärden/verksamheten.

Beslutet går att överklaga.

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Hur lång tid handläggningen tar beror bland annat på hur noggrann och tydlig ansökan är samt hur lång tid det tar att få in synpunkter från huvudmannen (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om det gäller en kommunal vattentäktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) för vattentäkten. Miljökontoret tar ut en timavgift för handläggningstiden enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För närvarande är timavgiften 960 kr/timme.

Senast uppdaterad 2019-05-14

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se