Skriv ut

Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet.

Besiktning av cisterner

  • Cisterner och tillhörande rörledningar som inte är korrosionsskyddade ska besiktas vart sjätte år.
  • Cisterner och tillhörande rörledningar som är korrosionsskyddade ska besiktas vart tolfte år.
  • Besiktning ska utföras av ett ackrediterat företag.
  • Kopia på besiktningsprotokoll ska skickas in till miljökontoret.

För att veta när cisternen besiktades senast och om den är korrosionsskyddad (K) eller inte korrosionsskyddad (S) kan du läsa på protokollet från den senaste besiktningen. Datum för den senaste kontrollen ska också finnas på en metallskylt vid cisternen.

För att hitta de företag som är godkända för att besikta cisterner i ditt område besök Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det krävs att företag som utför cisternkontroll är godkända av myndigheten Swedac.

Det är Räddningstjänsten i respektive kommun som har tillsyn över att de regelbundna cisternkontrollerna genomförs.

Nyinstallation eller uppställning av cistern

Vid installation eller uppställning av nya cisterner finns krav på att du informerar miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig. Använd blanketten för anmälan av nyinstallation eller uppställning av cisternPDF.

Krav på anmälan gäller för:

  • cisterner i och ovan mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar
  • hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Det finns speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. Exempel på krav:

  • Cisterner i och ovan mark samt rör- och slangledningar, ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt
  • Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.
  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd, enligt ovan.
  • Informationsskylt ska finnas.

Anmäl cisterner som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljökontoret. Använd blanketten för anmälan om att ta cistern ur brukPDF.

En cistern som inte kommer att användas längre ska tömmas och rengöras. Oljerester och nivåmätare, som kan innehålla kvicksilver, ska lämnas som farligt avfall. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tas bort. Det är viktigt att ta bort påfyllningsröret så att påfyllning inte sker av misstag. I undantagsfall, exempelvis om det finns risk för marksättningar, kan en markförlagd cistern lämnas kvar, om den är rengjord och sandfylld.

När en markförlagd cistern grävs bort måste en kontroll av marken omkring cisternen göras för att se om marken är förorenad. Om så är fallet ska förorenad jord grävas bort och lämnas som farligt avfall. Miljökontoret ska informeras om att förorenad mark upptäckts.

Om du ersätter oljeuppvämingen med att sätta in en värmepump, tänk då på att du även måste anmäla till miljökontoret att du ska sätta in en värmepumpöppnas i nytt fönster.

Upptäckt av cistern vid schaktarbete

När en cistern upptäcks vid gräv- och schaktarbeten i mark finns det saker man måste tänka på, bl.a. att ta kontakt med miljökontoret, se informationsbladet "Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete".PDF

Lagstiftning kring cisterner

Nya föreskrifter gäller fr.o.m. 1 juli 2018, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna styrs enbart av MSB:s nya föreskrift (MSBFS 2018:3 som ersätter MSBFS 2014:5). Läs mer på MSB-myndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2019-10-07

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se

Kontakta miljökontoret/
miljöskydd